مشارکت نقدی و غیر نقدی

برای سهیم شدن در امر خیر فعالیت های مهدوی و یاری ما در انجام بهتر خدمات  آتی از روش های ذیل اقدام فرمایید:

۱- برای کمک های نقدی:

– به حساب ستاد مردمی اجتماعات مهدوی به شماره ۸۳۵۳۷۰۵۱۳۱

– ملت کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۲۲۰۵۰۹۰۲ به نام حجت الاسلام محمد رضا وطن خواه

۲- و برای تحویل کمک های غیر نقدی با شماره های

۰۹۱۲۷۵۷۹۱۳۱

 ۰۹۱۰۸۰۱۷۴۰۱

۰۹۱۰۰۷۷۲۰۲۲ تماس حاصل فرمایید.